REGULAMIN OPŁAT grupy stałe 2023/2024

  1. Płatność podzielona jest są na wpisowe i opłatę za zajęcia.

  2. Wpisowe jest gwarancją rezerwacji miejsca w grupie i jest pobierane przed rozpoczęciem zajęć bądź przed dołączeniem do zajęć w trakcie roku. Przy zbieraniu się nowych grup wpisowe można opłacić w systemie płatności on-line (poza grupami Leśnych Szperaków). W ramach opłaty wpisowej Uczestnicy mają możliwość dołączenia na trzy kolejne spotkania (w przypadku Leśnych Szperaków są to spotkania w trakcie 3 tygodni). Wpisowe jest bezzwrotne - jest jedną z części opłaty całorocznej. Jeśli nie zbierze się wymagana liczba uczestników grupy (min. ½ pełnego składu) proponujemy Państwu uczestnictwo w innej grupie lub dokonamy zwrotu wpisowego.

  3. Opłata za zajęcia jest określona oddzielnie dla każdej grupy, wysokość opłat zależy od charakteru, długości zajęć i liczby spotkań. Możliwa jest opłata jednorazowa za całość lub system 3 rat, dla Leśnych Szperaków 10 rat miesięcznych. W przypadku nieobecności dziecka nie ma możliwości odrabiania zajęć w innej grupie ani zwrotu opłaty.

  4. Dołączanie do grupy. Opłata wpisowa musi być wniesiona również przez rodziców, których dzieci dołączają do grupy w trakcie jej działania. Dołączający jest zobowiązany do wniesienia opłaty wpisowej przed pierwszym spotkaniem (przelewem bądź na recepcji gotówką/ kartą) i powinno być opłacone najpóźniej 2 dni robocze od informacji o przyjęciu do grupy. Brak opłaty w tym terminie rozumiemy jako rezygnację z zajęć i zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania kolejnych chętnych bez ponawiania prośby o wpłatę. Opłata za zajęcia jest pomniejszana o koszt zajęć już zrealizowanych w danej grupie i jest płatna po ostatecznej decyzji rodzica o dołączeniu do grupy tj. po 2 zajęciach. Brak opłaty w tym terminie rozumiemy jako rezygnację z zajęć. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania kolejnych chętnych, bez ponawiania prośby o opłatę. Wpisowe w takiej sytuacji nie jest zwrotne pokrywa ono koszt uczestnictwa w trakcie podejmowania decyzji dotyczącej dołączenia do grupy.

  5. Konto i tytuł przelewu: wpłaty przyjmujemy przelewem na konto Fundacji Sto Pociech 40 1140 2004 0000 3302 7517 3558 mBank, w tytule przelewu prosimy wpisać tylko i wyłącznie: „kod grupy (podany w zasadach organizacyjnych zajęć)/ nazwisko i imię dziecka /wpisowe bądź opłata za zajęcia

  6. Zniżki: dla rodzeństwa przysługuje zniżka na drugie dziecko w wysokości 10% pełnej opłaty. Zniżkę należy ustalić z prowadzącym zajęcia. Dla rodzeństwa uczestniczącego w różnych grupach Fundacji Sto Pociech, przysługuje zniżka 10% na zajęcia jednego dziecka i dotyczy zajęć z niższą opłatą roczną.

  7. Rezygnacja: Rodzic/opiekun, który chce zrezygnować z uczestnictwa swojego dziecka w zajęciach, powiadamia o tym prowadzących z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. Tylko w takiej sytuacji otrzymuje zwrot opłaty za niezrealizowane zajęcia. Zwrot będzie pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł. Fundacja nie jest zobowiązana do zwracania opłaty jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona po 15.03.2024. Zwrot może nastąpić, jeśli na zwolnione miejsce zostanie przyjęta nowa osoba.

  8. Fundusz solidarnościowy: Wszystkich uczestników prosimy o powiększenie wpłaty za zajęcia o opłatę solidarnościową w dowolnej wysokości. Dzięki tej opłacie możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów zajęć. Jest to opłata dobrowolna. 

  9. Akceptacja regulaminu: Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top